Vacatures

Branche

Regio

Zuid-Holland
Interne vacatures bij Nivel

Technisch Projectleider Civiele Techniek (Interim) regio Rotterdam

Functieprofiel:
Algemeen:
 • plannen, organiseren, integreren, coördineren en controleren van een of meerdere processen. is (mede) verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van het productieproces (bedrijfsvoering), aanwending van middelen (financieel, personeel en materieel), planning en budgetten binnen randvoorwaarden op basis van gemandateerde bevoegdheden;
 • opstellen van de projectplannen volgens de "GROTICK"-methode en gebaseerd op methode van projectmatig werken;
 • afleggen verantwoording over de kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten aan de algemeen projectleider;
 • stimuleren vanuit inhoudelijke verantwoordelijkheid tot het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten.
Je gaat aan de slag met:
 • bijdragen aan de projectbegroting, budgetramingen en de proj ectplanning;
 • opstellen van het programma van eisen aan de hand van richtlijnen en verplichtingen;
 • toetsen van prijsaanbiedingen en het doen van voorstellen voor prijsonderhandelingen rekening houdend met de beschikbare budgetten;
 • zorgen voor de (interne) opdrachtverstrekking aan ondersteunende teams of derden;
 • aanvragen van de voor de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen en ontheffingen en het nemen van maatregelen ten behoeve van de verkrj ging hiervan;
 • optreden als technisch projectleider van projecten met het accent op civiele techniek (riolering, wegreconstmcties en herontwikkeling, etc.);
 • verbinden van mensen binnen en buiten de organisatie met uiteenlopende belangen en wensen.
De Technisch Projectleider speelt een belangrijke rol in het participatieproces met bewoners en andere belanghebbenden. Hun wensen doen er echt toe!
 • zorgdragen voor de communicatie richting bewoners en neemt deel aan bewonersavonden;
 • het laten opstellen, controleren, toetsen, (laten) bijstellen en bespreken van ontwerpen, bestekken en bestekstekeningen, materiaalkeuzes en afwerldngsniveaus aan het Programma van Eisen, uitgangspunten;
 • bewaken van de projectplanningen en -begrotingen en de kwaliteit en het hierover rapporteren aan de algemeen projectleider;
 • aansturen van projectteamleden / medewerkers van externe bedrijven van meerdere, gelijktijdig lopende (grote) projecten alsmede het coördineren van de uitvoeringsproces;
 • tijdens de bouw bespreken van knelpunten en problemen met de algemeen projectleider;
 • rapporteren over de voortgang aan de algemeen projectleider;
 • aanleveren van gegevens voor de eindoplevering en de eindafrekening.
Verantwoordelijkheid:
 • adviseert in het opstellen van de planning en budgetramingen; hij/zij realiseert (deel) projecten binnen het afgesproken budget en tijdsduur en met een minimale overlast voor de stad;
 • is verantwoording schuldig aan de algemeen projectleider of teammanager over de kwaliteit van de projectwerkzaamheden en over de aanpak bij zich voordoende (dagelijkse) uitvoeringsproblemen.

 

Functie eisen:
Algemeen:
Brede civieltechnische kennis;
Aantoonbare kennis en ervaring met moderne contractvormen (UAV-GC, D&C, BVP etc.);
Brede kennis van en vaardigheid in het voorbereiden en uitvoeren van projecten;
Inzicht in de financiële, personele en organisatorische c.q. uitvoeringsgerichte aspecten van projecten;
Inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk en hoger niveau. Sensitiviteit op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau;
Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de gemeente op het specifieke beleidsonderdeel;
Beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve en contactuele vaardigheden;
Beschikt minimaal over een Hbo werk- en denkniveau en 4 jaar aantoonbare werkervaring.

Competenties:
Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen.
Proactief, praktisch en daadkrachtig.
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van vooraf vastgestelde resultaten.
Omgevingsbewustzijn
Motiveren en coachen

Contacten
 • Met aannemers over de inhoud van de door hen uit te voeren (deel)bestekken om informatie te geven en om de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken.
 • Met overheidsinstanties en nutsbedrijven over de voorbereiding en uitvoering van onderdelen van de projecten om afstemming te verkrijgen.
 • Met specialistische diensten en onderzoeksinstellingen om adviezen te verkrijgen tijdens de voorbereiding van uitvoeringsbestekken.
 • Met deelnemers aan bouwvergaderingen om de voortgang te bespreken.
 • Met belanghebbenden (o.a. bewoners, bewonersverenigingen en organisaties).
 • Met de interne organisatie over de (voorbereiding van) projectwerkzaamheden om deze te bespreken, toe te lichten en af te stemmen.

 

De organisatie:
Projectafdeling van een gemeente, die verantwoordelijk is voor het realiseren en beheren van civiel- en cultuurtechnische projecten in de openbare ruimte. De gemeente is ambitieus en wil een aantal mooie projecten gaan realiseren. Daarom is men op zoek naar een ervaren Technisch Projectleider Civiele Techniek!

 

Geboden wordt:
De gemeente kent een informele sfeer, professionele werkhouding en een flinke kluif aan projecten waar je jezelf in vast kunt bijten. De beoogde inzet start vanaf juni 2019 voor de duur van een jaar met optie tot verlenging. Het aantal uren per week is minimaal 24, maximaal 36 uur per week, in goed overleg.

 

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met:

Lennard Krens
Telefoon: 0651306930
E-mail: lennard@nivelgroep.nl

Contactpersoon


Lennard Krens
Direct solliciteren
Meer vacatures in de branche infra binnen Zuid-Holland